Hjbuenodemesquita.jouwweb.nl

gezonde ogen ,eye health,eruca sativa

 Voor de maand na Pesach

The Bible refers to Iyar,the second month of the Hebrew calender, as the month of Ziv, because the radiance [ ziv ] of the sun is at it greatest during this month [ Rabbi Israel Meir Lau: Practical Judaism][translated from the Hebrew edition: הלחהיהדות למעשה]

So what would fit better then to write about light and eye health this month?

Let's start with a small quotation from the talmud:

גמרא :מסכת יומא פרק אדף יחב

......והשחלים וחלגלוגות והביצים והגרגיר (מלכים ב ד לטויצא אחד אל השדה ללקט אורות תנא משמיה דרמאיר זה גרגיר אמר ריוחנן למה נקרא שמן אורות שמאירות את העינים אמר רב הונא <המוציא> [המוצאגרגיר אם יכול לאכלו אוכלו ואם לאו מעבירו על גבי עיניו......

הגרגיר ארוג"א רש"י]]

First the gemara cites a pasuk from the book of Kings 2 [ 4:39 ]:

"And he went out to the fields to gather herbs [here :eruca is meant]

In short:Said Rabbi Yochanan: why is this called "orot" [the Hebrew plural for lights: or=light]: because it lightens /brightens the eyes. Said Rabbi Huna :who finds "gargir" [eruca] should possibly eat it and if not wipes it over his eyes...........

A female patient [Naomi] was so kind to show me this and asked if anything was known about this plant "orot" and the effect on the eyes.

Let's first state that according to all likeliness this "orot" is eruca sativa known under very many names such as rocket, garden rocket, rucola,arugola,בן-חרדל מצוי

Well,after extensive searching I could find nothing in various herbals about eruca and eye health specifically but discovered that Plinius cites eruca and its benefits on the eyes!

Again by the kindness of another two patients the relevant sentences were translated from the Latin from Plinius [Roman writer who wrote "Naturalis Historia", which has been a leading work for ages]

[leave the English and the Hebrew[

"So pleasant is it when used as a seasoning for food that the Greeks call it "euzomon" [=eruca] (good for sauces). People think that when eruca is ground and used as a treatment for the eyes, clarity [of vision] is restored and that coughs in infants are quieted.........etc

 

טעמו כל כך טוב כתיבול לאוכלעד שהיוונים קראו לו עד שהיוונים קראו לו euzomon(מילולית=רוטב טובבאופן כללי חושבים שרוקטכתוש קלותומוצמד כרטייה לחה לעינייםיחזיר את הראייה לאיכותה המקוריתושהוא מסייע לשיעול בקרב ילדים בגיל הרך

 

Eruca belongs to the "brassica" family [cabbage,mustard,broccoli etc] just as watercress [nasturtium officinale]

Today will be able to discuss just a small part of important food[substances] for the eye.

In general it may be said that what is important for the eye is good for ones general health

To just mention a" 2 substances": carotenoids and lutein [which also belongs to the carotenoids [and many more do] : considered to be extremely important for eye health.

The caretenoids [vitamin A belongs to them] from eruca are very well absorbed just as the lutein in watercress is very well taken up and used by the body/eyes.

It is important to know that the absorption of all these vegetables and their important compounds is much enhanced by the use of the a bit of oil,like olive oil.

Olive oil in itself is a blessing for the eyes,as we will discuss in a future leaflet.

By mentioning all these facts we may have explained why eruca was so praised for the eyes in the Talmud,even if Chazal never heard about caretenoids and its likes!

There are some important eye problems I would like to discuss with you such as :macula degeneration,cataract,glaucoma,night vision, diabetic retinopathy etc

Macula degeneration is one of the leading causes of [permanent] loss of vision in the western world at the moment

It’s an age-related degenerative process of the macula. The macula is the area of the retina where you have the best visual acuity.
I will discuss for today just one more eye problem with you: cataract

[you can look up on google what this is: lens clouding]]

Operations for cataract are very successful these days and quite safe.

But if you could try to prevent it,not really preferable?

Fruits and vegetables are also here the "mantra" again, as in all aspects of helth,certainly in eye health.

Especially Bell peppers [in Israel known as Gamba and in Europe known as Paprika][you have them in 3-4 colors and they are also dried available as a powdered spice] have a very protective effect against cataracts as well against macular degeneration

Gamba is also quite rich in vitaminB6 and folic acid. These two B vitamins are very important for reducing high levels of homocysteine which have been shown to be associated with a greatly increased risk of heart attack and stroke.

As gamba is often heavily treated with pesticides try -if possible-to buy organic gamba.

If somebody wants to avoid at the moment an operation of cataract then one may consider also the use of N-acetylcarnosine,which has been shown to be quite spectacular for even improvement from an existing catarat not just only a preventive,

I will discuss in future articles-b"h- more all these issues

How important eggs and spinach are -even for- more advanced macular generation will also be discussed,but if you suffering now from macular degenration then start eating on top of fruits and vegetables, a few times a week also spinach with soft boiled [organic] eggs.

This may save your eyes!

Just to finish for today-after discussing the "orot" of the Talmud:

Why do we say in the Shacharit-morning prayer:[ after bar'chu in the first blessing of the shema] "He who illuminates the eath and those who dwell on it with compassion..........."

This because we are careful with our eyes if we enter from darkness sudenly in strong light[like in the middle of the night when we turn fully on the lights]

This may damage the eyes and porvoke glaucoma [elevated dangerous eye pressure]

Therefore G-d created the sun so that it rises gradually and also sets gradually instead of suddenly..................He who illuminates the eath and those who dwell on it with compaasion

From the Kitzur Shulchan aruch:[siman 32:27]

סעיף כז

לשמור חוש הראיה יזהר מדברים אלולא יבא בחפזון בפעם אחת ממקום חושך לאור גדולואם צריך ליכנס ממקום חושך למקום אוריפתח את הדלת מעט ויסתכל באותו אור מועטאיזה רגעיםואחר כך יפתח יותר ויסתכל גם כן באותו אור איזה רגעים,ואחר כך יפתח כולווכן יעשה גם בבואו ממקום אור למקום חושךכי התמורה מאור לחושך או מחושך לאור בלי ממוצע מזיק לראיהולכן היתברך שמו ברחמיו ברא את העולם בענין זהשהשמש זורחת על הארץ מעט מעטלא בפעם אחתוכן שוקעת מעט מעטועל זה אנו מברכין המאיר לארץ ולדרים עליה ברחמיםשמאיר לנו ברחמים מעט מעטולא בפעם אחת פתאוםאור החוזר מן השמש פירוש שהשמש זורחת על איזה מקום ומשם בא האוראור זה מזיק לעניםלכן יזהר מלדור בבית אשר כל החלונות רק מצד צפוןכי השמש אינה באה לצד צפוןוכל האור אשר שמה הוא רק אור החוזרוכן אפילו אם החלונות המה לצד מזרח או דרום או מערבאם אין השמים נראין מתוך החלונותכגון שיש כנגדן חומות גבוהותהרי גם כן האור הבא הוא רק אור החוזריזהר מלעסוק בכתיבה או לקרות בספר או לעשות כל מלאכה דקהבאור בין השמשותוכן בעצם היום כאשר השמש בתקפהוכן לא ירבה בכתיבה או לקרות בספר באותיות קטנותובכל מלאכה דקה לאור הנר בלילהההסתכלות הרבה בצבע לבן גם כן מזיק לעיניםולכן מראה השמים כמראה התכלתלא לבןכדי שלא יזיק לעיניםוכן ההסתכלות הרבה במראה אדום צחוכן באש מזיק גם כןהעשן וריח גפרית מזיקין גם כןוכן אבק דק או רוח הבא לנגד לעיניםוכן הליכה מרובה ופסיעה גסהבכיה מרובה כמו שאמר הכתוב כלו בדמעות עיניוהקשה מכולן הוא רוב המשגלאבל מצות הברא מאירת עינים.

May the coming month be one of real Light to us and to all the nations on earth.

Maak een Gratis Website met JouwWeb